Krema za sunčanje
zoom_in
  • Krema za sunčanje
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Krema za sunčanje

78,00 HRK
s PDV-om

100ml SPF 8

Količina

Napomena:

Kod odabira Kartičnog plaćanja, molimo pričekajte da vas na kraju procesa plaćanja sustav vrati na stranicu Male od lavande.

Ova krema sadrzi prirodan zastitni faktor 8 sukladno sastojcima unutar nje. Ukoliko imate osjetljiviju kozu potrebno je zastititi se dodatno nekim jacim zastitnim faktorom tj. našim uljem za sunčanje http://www.malaodlavande.com/243-prirodno-ulje-za-sun%C4%8Danje.html

Većina petrokemisjkih preparata za zaštitu od sunčanja nas štite od UVB zraka, no uopće nas ne štite od UVA zraka. Cink oksid u potpunosti štiti od UVA zraka, ali kozmetička industrija ga je u potpunosti odbacila jer se ne apsorbira u kožu i izgleda kao pasta za zube koja se na koncu stvrdne na koži, s koje se treba sastrugati.

Dakle kozmetički preparati načinjeni iz derivata nafte, puni parabena i kancerogenih toksičnih spojeva nas sprječavaju u stvaranju vitamina D (UVB zrake), no s druge strane nas uopće ne štite od UVA zraka koje nemaju nikakva učinka na naše tijelo osim eventualnog akumulacijskog efekta radijacije.

FDA – krovna američka agencija za hranu i lijekove je prva počela s promoviranjem patentiranih zaštitnih krema, te je u zadnjih 60 godina polako ali sigurno izbacila prirodna zaštitna sredstva poput biljnih ulja o kojima smo pisali. S druge strane alternativci još uvijek ponegdje zastupaju fototoksična ulja poput kantariona, koji je iznimno ljekovit bez učinka sunčeve svjetlosti, ali je opasan i kancerogen ako se aplicira za vrijeme sunčanja.

Različite vrste melanoma - raka kože. Hoćemo li mi konačno saznati istinu kako i zašto nastaje rak kože?

Različite vrste melanoma – raka kože. Hoćemo li mi konačno saznati istinu kako i zašto nastaje rak kože?

FDA je s druge strane objavila listu fototoksičnih spojeva, pa ipak ti spojevi se često kombiniraju sa sredstvima za navodnu zaštitu od sunčanja ili se preporučuju za kombiniranje s istima, u pitanju su:

Lijekovi, dodaci hrani, deodoransi, antibakterisjki sapuni, petrolej i vazelin, antihistamini, preparati za prehladu i alergije, protu-uplani lijekovi na bazi nesteroida, antibiotici i neka prirodna ulja poput ulja bergamota, ulja sandalovine, ulja agruma i brojni drugi kemijski spojevi.

No najgore je od svega da ta ista FDA koja kroji globalnu zaštitu od sunčanja, jer standarde iz SAD-a kopiraju sve zemlje na svijetu, uključujući i Europu, nikada nije obavezala proizvođače da navedu toksične spojeve, fototoksične elemente i eventualne kontraindikacije na sredstvima za zaštitu od sunca. Nije li to zapravo razlog sve veće pojave kancerogenih oboljenja kod populacije koja se generacijama maže ovakvim i sličnim preparatima?

Ta ista agencija je čak i navela kako takvi spojevi uzrokuju:

Prerano starenje kože

Snažne alergijske reakcije

Kataraktu

Krvožilne poremećaje i oštećenja

Oslabljenje imunološkog sustava

Rak kože

Sve to samo zato što smo dozvolili da nas se laže i truje!

Sunce nije neprijatelj broj jedan, mi i te kako ovisimo o sunčevim zrakama, naše oči su u stanju metabolirati 9% sunčeve svjetlosti, dok ptice selice zahvaljujući metaboliranju sunčeve energije, mogu prevaliti ogromne udaljenosti bez hrane i vode, a biljke žive isključivo pretvaranjem sunčeve svjetlosti u ugljikohidrate. Ljubitelji Surya joge ili Sungazinga najbolje znaju koliko je gledanje u Sunce za vrijeme zlatnih sunčevih sati (sat vremena pred zalaz Sunca do zalaza Sunca i vrijeme od izlaska Sunca do sat vremena nakon izlaska Sunca) energizirajuća praksa za tijelo dok je s druge strane iznimno umirujuća za ljudski um. Vjerovanje u propagandu da Sunce stvara rak je jedna od najvećih laži sponzorirane znanosti koja radi za farmaciju i kozmetičku industriju. Mi smo u brojnim tekstovima objavili istraživanja i interdisciplinarne studije koje su pokazale kako sunčeva svjetlost u stvari štiti od nastanka raka, a u jednom tekstu smo čak otkrili činjenicu da ista smanjuje mogućnost dobivanja raka dojke čak za 50%.

Realne opasnosti od sunčanja

Svima je poznato kako nastaje sunčanica i što znači pregrijavanje mozga i dehidracija u kombinaciji s prekomjernim kuhanjem na sunčevoj svjetlosti. Drugi problem koji možemo iskusiti na plaži usred ljeta su, naravno opekline na koži. Sve ljudske rase osim afrikanaca, imaju relativno malo melanina u koži, no lako ga dobivamo opreznim izlaganjem kože sunčevim zrakama. Iznimno blijeda koža prosječno bijelog čovjeka je nastala jer mi sve manje vremena provodimo u prirodi, zbog toga proizvodimo manje melanina i imamo manje zaštitnog pigmenta u koži, taj isti pigment – hormon je zaslužan za stvaranje vitamina D koji pak stvara zaštitu od brojnih upalnih procesa, jedan od tih upalnih procesa je i suncem izgorena koža.

Na koncu ne smijemo zaboraviti kako nenjegovana koža bez obzira na veliku količinu pigmenta, povećana učincima nepravilne prehrane i smanjene ili nedovoljne hidratacije, užurbano stari i gubi kolagen i elastičnost.

Želite li imati zdravu, zaštićenu i njegovanu kožu, nemojte kupovati kozmetičke proizvode na bazi petrokemije, otkrijte čari prirodnih ulja i maslaca.

Želite li imati zdravu, zaštićenu i njegovanu kožu, nemojte kupovati kozmetičke proizvode na bazi petrokemije, otkrijte čari prirodnih ulja i maslaca.

Koža je naša prirodna zaštita od vanjskog svijeta, zdrava i održavana koža je bitan preduvjet za naše psihičko i fizičko zdravlje, ako imate osjetljivu kožu, ili kožu koju često napadaju gljivice, tada biste zaista trebali koristiti prirodne preparate za zaštitu najvećeg organa ljudskog tijela.

Prirodna zaštita

Ako je vaša put jako blijeda, i ako imate jako malo prirodne zaštite – melanina, sasvim je normalno da prvih nekoliko dana ljetovanja pažljivo adaptirate kožu i polako povećavate pigment. U tome nam iznimno mogu pomoći brojna prirodna biljna ulja koja imaju zaštitni faktor i koja našoj koži omogućavaju najbolju moguću pripomoć za stvaranje melanina. Prirodna ulja su puna antioksidanta, minerala, vitamina, esencijalnih masnih kiselina, te ne stvaraju alergijske reakcije niti nas truju.

____________________

This cream contains natural protective factor 8 in accordance with the ingredients inside it. If you have sensitive skin it is necessary to protect further some stronger protective factor. Our suntan oil http://www.malaodlavande.com/243-prirodno-ulje-za-sun%C4%8Danje.html

Most petrocemical preparations for protection against sun protect us against UVB rays, but in general we do not protect against UVA rays. Zinc oxide is fully protects against UVA rays, or cosmetic industry it is completely rejected because it is not absorbed into the skin and looks like a toothpaste that eventually hardens the skin, which can be scraped off.

So cosmetic products made from petroleum derivatives, parabens full and carcinogenic toxic compounds prevent us from making vitamin D (UVB rays), but on the other hand we do not protect against UVA rays have no effect on our body except for the possible effects of artificial radiation.

FDA - an roof US Agency for Food and Drug Administration first began promoting patented sunscreen, and in the last 60 years, slowly but surely kicked the natural protective agents such as herbal oils on which we wrote. On the other hand alternatives, still sometimes represent phototoxic oils such as St. John's wort, which is extremely healing without the effect of sunlight, but it is dangerous and carcinogenic when administered during sunbathing.

Različite vrste melanoma - raka kože. Hoćemo li mi konačno saznati istinu kako i zašto nastaje rak kože?

Different types of melanoma - skin cancer. Will we finally know the truth of how and why occures skin cancer?

The FDA, on the other hand announced a list of phototoxic compounds, however, these compounds are often combined with funds for the alleged protection of sunbathing or recommended for combining with them, these are:

Drugs, food additives, deodorant, antibacterial soaps, petroleum and petroleum jelly, antihistamines, anti-cold and allergy, anti-UplaÑ drugs based non-steroids, antibiotics, and some natural oils such as bergamot, sandalwood oils, citrus oils and many other chemical compounds.

But worst of all is that the same FDA that shapes the global protection of the sun, because the standards of the US and copied all the countries in the world, including Europe, has never committed manufacturers to list the toxic compounds, phototoxic elements and possible contraindications to the Plant Protection from the sun. Is not that really the reason for the increasing occurrence of cancers in the population that for generations lubricates these and similar preparations?

This same agency has even stated that these compounds cause:

Premature aging of the skin

Strong allergic reactions

Cataract

Vascular disorders and damage

Impairment of the immune system

Skin cancer

All of this just because we have allowed them to lie to us and poison us!

The sun is not the enemy number one, we very much depend on the sun's rays, our eyes are able to metabolize 9% of sunlight, while migratory birds due metabolization solar energy, be shifted vast distances without food or water, and plants live only by converting sunlight in carbs. Fans Surya yoga or Sungazing know best how to watch the sun during the golden sun hours (one hour before sunset to sunset, and time of sunrise to one hour after sunrise) Energizing practice for the body while the other side is extremely soothing for the human mind. The belief in the advertise that the Sun produces cancer is one of the biggest lies sponsored science that works for pharmaceutical and cosmetic industries. We are in a number of texts published research and interdisciplinary studies that have shown that sunlight actually protect against cancer, and in one text we have even discovered that the same reduces the risk of getting breast cancer by as much as 50%.
Real danger of the sun
Everyone knows how a sunstroke and that means the brain overheating and dehydration in combination with excessive cooking in the sunlight. The second problem that we face on a beach in the middle of summer, of course, a skin burn. All the human race except Africans, have relatively little melanin in the skin, but easy to get cautious exposing the skin to sunlight. Extremely pale skin average white man was created because less time we spent in nature, therefore produce less melanin and have less protective pigment in the skin, the same pigment - the hormone responsible for the production of vitamin D, which in turn creates the protection of a number of inflammatory processes, one of these inflammatory processes and the sun burned skin.
Finally, we must not forget how untended skin regardless of the large amount of pigment, increased effects of improper diet and reduced or lack of hydration, busily old and loses collagen and elasticity.
Želite li imati zdravu, zaštićenu i njegovanu kožu, nemojte kupovati kozmetičke proizvode na bazi petrokemije, otkrijte čari prirodnih ulja i maslaca.
Do you want to have a healthy, safe and charished skin, do not buy cosmetic products based on petrochemicals, discover the charms of natural oil and butter.
The skin is our natural protection from the outside world, and maintained a healthy skin is an essential precondition for our mental and physical health, if you have sensitive skin, or skin that is often attacked by fungus, then you really should use natural remedies to protect the largest organ of the human body.
Natural protection
If your skin is very pale, and if you have little natural protection - the melanin, it is quite normal for the first few days of vacation carefully adapt the skin and slowly increase the pigment. In that can very help us many natural herbal oils that have SPF and that our skin provide the best possible boost for the creation of melanin. Natural oils are full of antioxidants, minerals, vitamins, essential fatty acids, and does not create allergic reactions even not poison us.

Podaci

Sirovinski sastav
Shea maslac, kakao maslac, jojobino ulje, sezamovo ulje, maslinovo ulje, ulje pšeničnih klica, ulje čajevca, metvice i lavandina.